Çerez Politikası

Çerez Politikası

KVKK KAPSAMINDA ÇEREZ POLİTİKALARI İLGİLİ AYDINLATMA METNİ

Veri sorumlusu  MBM ENERJİ İNŞAAT TURİZM EMLAK PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ olarak firmamız bünyesinde işlenen her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri kapsamında korunmaktadır. Şirketimiz gerekli korunmanın sağlanması adına teknik ve idari tedbirleri vaktinde gereği gibi almakta olup her hangi bir ihlal şüphesi karşısında yasal hükümler çerçevesinde ilgili şahıslara, kurum ve kuruluşlara gerekli bildirimleri en kısa sürede yapmaktadır. 

Ver Sorumlusunun bilgileri aşağıdaki gibidir: 

ÜNVANI  MBM ENERJİ İNŞAAT TURİZM EMLAK PETROL NAKLİYE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
MERSİS NUMARASI 0613074003600001
ADRESİ  Halil Sezai Erkut Cad No:8/K Etlik-Keçiören-ANKARA
TELEFONU  0(312)3917474, 0(534)5983500, 0(551)5887585  
FAX  312 323 33 83
MAİL     info@mbmkonut.com
KEP (KAYITLI ELEKTRONİK POSTA) mbmenerji@hs01.kep.tr

   
Veri Sorumlusu olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 10’dan doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirme adına ilgili kişi konumundaki kişisel verisi işlenen üçüncü kişileri tarafımıza ait internet ortamlarından alınan verilerin ne şekilde işlendiği konusunda aydınlatmak amacıyla iş bu metni sitemizde yayınlama zorunluluğu hasıl olmuştur. 

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve  6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile sair mevzuatlardan doğan yükümlülükler ve düzenlemeler kapsamında firma üretim politikamız ve yasal yükümlülüklerimiz kapsamındaki faaliyetlerimiz için söz konusu verileriniz işlenmektedir. Söz konusu işleme amaçlarını şu şekilde özetleyebiliriz;

  • Ürün satım ve şikayetleri ile alakalı müşteri bilgilerinin doğrulanması,
  • Sonrasında teyit amaçlı kaydedilmesi,  
  • Müşterilerin memnuniyetini artırmak, tercih yönetimlerini analiz etmek ve güncel indirimlerden kayıtlı müşterileri bilgilendirmek,
  • TCK, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve  6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında olan yasal yükümlülüklerin ifası,
  • Çözüm ortakları ile pazarlama ve faaliyet kapsamı ile sınırlı olmak üzere sözleşme imzalanan kurum ve kuruluşlar.

https://www.mbmkonut.com -  https://www.akadiamodern.com - https://www.ankalifeprestij.com web sitesinden veya mobil uygulamalardan işlem yapan ilgili kişilere ait internet dolaşım verileri yani cookie kullanılarak özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, web sitesinin veya mobil uygulamanın içeriğini size göre iyileştirmek ve/veya tercihlerinizi belirlemek amacıyla işlenmektedir. Söz konusu verileriniz sayısal ve harf kodları kullanmak suretiyle KVKK ve TCK yasal mevzuatına uygun olarak muhafaza edilerek saklanmaktadır. 

Söz konusu veriler yasal mevzuata uygun olarak işin gereği, ticari faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanması, yasal zorunluluk halinde üçüncü kişilerle paylaşılmakta bunun haricinde açık ve aydınlatılmış rıza olmaksızın kesinkes verilerin diğer kişilere aktarımı yapılmamaktadır. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 11 uyarınca ilgili kişi yani verisi işlenen kişi olarak haklarınız şu şekildedir:

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.

İlgili kişi olarak her hangi bir ihlal halinde veri sorumlusunun yukarıdaki adresine mail veya posta yolu ile bildirimde bulunabileceğiniz gibi 0(312)3917474, 0(534)5983500, 0(551)5887585  numaralı telefondan da şikayetinizi bildirebilirsiniz. 

Söz konusu veriler usul ve yasalara aykırı olarak elde edilmesi halinde KVKK 12.madde uyarınca en kısa sürede kurula bildirilecektir. En kısa süreden anlaşılması gereken 72 saattir. 

Firmamıza yapabileceğiniz şikayet formuna şu linkten;

 
KVK Kurumuna yapabileceğiniz şikayet formuna şu linkten;


İş bu aydınlatma metni ve KVKK Politikalarına şu linkten;

ulaşabilirsiniz.

Akadia İncek projemiz ile ilgili bilgi almak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz. Dilediğiniz bilgiye ulaşmak için sizinle iletişime geçmekten memnuniyet duyacağız.